top of page

Varsling om kritikkverdige forhold

Her har du mulighet til å varsle om alle kritikkverdige forhold i d|rig. Det er mulig å varsle både anonymt og med kontaktinfo. Du kan varsle i skjemaet under.

Varslingsrutinene gjelder for alle medarbeidere i d|rig AS, og for eksterne varslere. Det kan også varsles om forhold som berører vårt engasjement med andre bedrifter, søsterselskap eller samarbeidspartnere.

Formålet med denne rutinen er å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i d|rig kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette ønsker d|rig å legge til rette for at ansatte, kunder og gjester skal kunne føle seg trygg på å varsle om kritikkverdige forhold i d|rig, uten at dette får negative konsekvenser for deg.

Varsling om kritikkverdige forhold

Takk for innsendingen din!

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, slik som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer, eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det.

Det kan varsles om saker i d|rig AS som gjelder blant annet:

  • Brudd på alminnelig lovgivning

  • Brudd på d|rig’s verdier

  • Mobbing, trakassering og diskriminering

  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon

  • Personvern og informasjonssikkerhet

  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse

  • Rusmisbruk

  • Andre kritikkverdige forhold

Trakassering defineres som når en eller flere personer, gjentatte ganger over tid, blir utsatt for negative handlinger, fra en eller flere personer. Det kan også være en enkeltstående handling. Det kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.

Dette er eksempler på hva det kan varsles om, og er ikke ment som en fullstendig opplisting.

Den som opplever forhold man ønsker å varsle om, bør vurdere muligheten for å ta dette direkte opp med vedkommende. Dersom man ser at slik påpekning ikke er mulig, uten å risikere represalier eller interessetap, vil varsling være aktuelt og hensiktsmessig. Likeledes der slik påpekning er forsøkt, og det ikke har ført til bedring/endring i det det varsles om.

 

Rutine for håndtering av saker

Når d|rig mottar et varsel blir det tatt alvorlig, og vi ønsker å løse saken på lavest mulig nivå.

Saken vil bli tatt opp i varslingstjenesten som normalt vil bestå av daglig leder og verneombud. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Ledelsen og verneombudet vil vurdere sin habilitet i hver enkelt sak. Både ledelsen og verneombudet har taushetsplikt.

Ledelsen/verneombudet vil snakke med partene, og eventuelt andre som er involvert i varselet, både for å få frem fakta i hendelsesforløpet, og for å finne løsning på problemet. Hvis du sender inn varsel med egne kontaktopplysninger, vil du få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få.

bottom of page